Mona var fÃr¤¶Ã\nansvÃvrt svag och faktiskt ej särskilt strukturerad. Hon gick ofta över tiden utan att fÃ\ fram nÃ\got med punchline. Reinfeldts rappa svar dominerade helt.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-02-08 (水) 14:43:31 (1480d)